DODACIA LEHOTA: 1 - 3 PRACOVNÉ DNI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen “obchodní podmínky”) platí pro nákup na internetových stránkách internetového obchodu provozovatele https://uartik.cz/ (dále jen “e-shop”), který provozuje společnost UARTIK, s. r. o., se sídlem Jenisejská 45A, 040 12 Košice – Nad jazerom, IČO: 53 938 844, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č. 52115/V, telefon: +421 944 205 874, e-mail: info@uartik.cz (dále jen “prodávající”), jakož i pro případné objednávky kupujícího učiněné poštou nebo telefonicky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran, kupujícího (spotřebitele nebo podnikatele) a prodávajícího (dodavatele zboží a služeb), kteří uzavírají smlouvu o koupi zboží na dálku.

3. Spotřebitelem je pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Podnikatelem se rozumí zejména osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

4. Prodávající zveřejňuje seznam zboží a služeb nabízených k prodeji kupujícímu a umožňuje kupujícímu objednávat zboží a služby (pokud je v těchto obchodních podmínkách v některém ustanovení použit pouze pojem “zboží” a z povahy ustanovení vyplývá, že se vztahuje i na služby, rozumí se “zbožím” i služby).

5. Smluvní strany se dohodly, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího, není-li dále uvedeno jinak. V případě, že prodávající a kupující uzavřou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách odchylných od obchodních podmínek, mají zvláštní ustanovení kupní smlouvy vždy přednost před obchodními podmínkami. Kupující v procesu uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu a odesláním objednávky potvrzuje prostřednictvím tzv. checkboxu, že se seznámil s textem obchodních podmínek, že plně porozuměl jejich obsahu a všem jejich podmínkám, že s nimi souhlasí a je si vědom skutečnosti, že obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané na dálku mezi ním a prodávajícím.

6. Dohled nad prodejem zboží a služeb na dálku a poskytováním služby přepravy zboží prodávajícím provádí:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Oddělení dohledu
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

II. Informace o zboží, službě a ceně

1. Informace o zboží a službách uvedených v elektronickém obchodě jsou čerpány z informační databáze prodávajícího a z veřejně dostupných zdrojů jiných výrobců nabízeného zboží. Kupující bere na vědomí, že obrázky zobrazené u zboží jsou pouze ilustrativní.

2. Kupní cena je uvedena výhradně za konkrétní zboží nebo služby a cena uvedená u jednotlivých druhů zboží a služeb nezahrnuje náklady na dopravu.

3. Všechny případné akční ceny zboží a služeb zveřejněné v e-shopu jsou platné pouze do doby v nich uvedené nebo do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží nebo služby uvedeno jinak.

4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží nebo služeb uvedených v jeho nabídce. Změna ceny zboží nebo služby se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny bez ohledu na to, že k dodání zboží nebo služby ještě nedošlo.

5. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytované prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).

2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané Potvrdenie objednávky.

3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom “Vaša objednávka bola prijatá!” na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, údaje o kúpnej cene tovaru alebo služby, dodacej lehote, miesto dodania tovaru alebo služby, údaje o preprave tovaru alebo služby vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah kúpnej zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se odstoupení od kupní smlouvy a všechny záležitosti s tím spojené v plném rozsahu ustanoveními § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Sb.

2. Pokud prodávající poskytl spotřebiteli včas a řádně informace o právu odstoupit od smlouvy, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo služby, a to i bez uvedení důvodu.

3. Zboží nebo služby se považují za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud

(a) zboží nebo služby objednané spotřebitelem v rámci jedné objednávky jsou dodány odděleně, a to v okamžiku převzetí zboží nebo služeb, které byly dodány jako poslední,
(b) dodá zboží, které se skládá z několika částí nebo kusů, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu,
(c) dodává zboží nebo poskytuje služby opakovaně po určitou dobu, a to v okamžiku převzetí prvního dodaného zboží nebo služby.

4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží nebo služeb, i před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je :

(a) poskytnutí služby, pokud bylo s poskytováním služby započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že udělením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud byla služba poskytnuta v plném rozsahu a spotřebitel odstoupil od smlouvy o poskytování služeb a dal výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 před zahájením poskytování služby, je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny sjednané ve smlouvě,
(b) prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
(c) prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,
(d) prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
(e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
(f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
(g) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
(h) poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že udělením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

6. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se plně řídí § 8 zákona č. 102/2014 Sb. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

7. Spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení od smlouvy:

(a) zaslány doporučeně na adresu sídla prodávajícího nebo
b) zasláním elektronické zprávy (e-mailu) na elektronickou adresu pro vyřizování objednávek info@uartik.cz.

8. Povinnosti prodávajícího a spotřebitele při odstoupení od smlouvy se plně řídí § 9 a 10 zákona č. 102/2014 Sb.

9. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než je mu zboží dodáno, nebo dokud spotřebitel neprokáže vrácení zboží prodávajícímu.

10. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí si prodávající a spotřebitel vzájemně přijaté plnění nebo si je vzájemně vykompenzují. Spolu s vráceným zbožím musí spotřebitel předložit doklad o koupi. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží, od kterého odstupuje, nepoužité, nepoškozené, kompletní ve stavu, v jakém mu bylo dodáno (včetně příbalového letáku apod.), a v původním obalu (pokud je to možné, jinak zabalené způsobem obvyklým a nezbytným pro zachování kvality a množství zboží).

11. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

12. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy a dodá prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je použité, poškozené nebo neúplné, uhradí prodávajícímu náklady vynaložené na opravu zboží nebo jeho uvedení do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

13. Prodávající doporučuje Spotřebiteli, aby Zboží v souvislosti s jeho vrácením pojistil. Prodávající nepřijímá dobírku. Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu za zboží nebo služby nejpozději do 14 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

14. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k obchodním podmínkám a je rovněž k dispozici na internetových stránkách elektronického obchodu.

15. Přijetím těchto obchodních podmínek kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. jehož předmětem je zboží vyrobené podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobené na zakázku nebo zboží určené speciálně pro jednoho kupujícího. Zvláštní požadavky jsou požadavky kupujícího, na jejichž základě bude prodávané zboží (výrobek) vytvořeno nebo upraveno.

16. Přijetím těchto obchodních podmínek kupující výslovně souhlasí s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb., podle kterého kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile jsou služby zcela poskytnuty.

17. Přijetím těchto obchodních podmínek kupující výslovně souhlasí s poskytnutím elektronického obsahu, který je dodán jinak než na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 zákona č. 102/2014 Sb., čímž kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

18. Přijetím těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že byl řádně poučen o důsledcích, které pro něj vyplývají z udělení souhlasu podle bodů 16 a 17 tohoto článku těchto obchodních podmínek.

19. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo služeb, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží nebo služeb sjednaných ve Smlouvě ukončil výrobu nebo provedl takové významné změny, které znemožnily plnění závazků Prodávajícího ze Smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého přiměřeného úsilí není schopen dodat zboží nebo služby kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v elektronickém obchodě. Prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží nebo služby sjednané ve smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet uvedený kupujícím.

20. Prodávající je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) pokud Kupující nezaplatí celkovou cenu řádně a včas,
b) pokud kupující nepřevezme zboží nebo zboží připravené k osobnímu odběru řádně a včas.

21. Prodávající uplatní své právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení od smlouvy :

a) doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště (sídla) kupujícího nebo
b) elektronickou zprávou (e-mailem) na elektronickou adresu kupujícího.

22. Body 1. až 18. tohoto článku obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. nevztahují se na případy, kdy je kupujícím podnikatel. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek. Kupující podnikatel je tedy oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v souladu s obchodním zákoníkem Slovenské republiky.

V. Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu za zboží nebo služby nebo cenu za přepravu (dále jen “celková cena”) předem jedním z níže uvedených způsobů.

2. Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady celkové ceny:

a) bankovním převodem/vkladem na bankovní účet prodávajícího,
b) platba kartou prostřednictvím provozovatele platební brány CardPay (Tatra banka),
c) platba prostřednictvím provozovatele platební brány ComGate,
d) platba prostřednictvím provozovatele platební brány PayPal.

3. Pokud kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den úhrady kupní ceny den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

4. Pokud Kupující, který si zvolil způsob úhrady celkové ceny zboží před převzetím zboží, neuhradí celkovou cenu do 7 dnů od potvrzení objednávky, není prodávající povinen dodat zboží kupujícímu a prodávající tím není v prodlení s dodáním zboží. Navíc se jedná o důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu článku IV bodu 16 obchodních podmínek.

VI. Podmínky dodání zboží nebo služeb

1. Obvyklá dostupnost zboží nebo služeb s datem jejich odeslání je uvedena u zboží nebo služeb. Pokud objednané zboží není skladem, informuje prodávající kupujícího o aktuální obvyklé dodací lhůtě, která je pro prodávajícího závazná. Dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky zaslaném kupujícímu, které kupující obdržel e-mailem, je pro prodávajícího závazná.

2. Kupující si může vybrat z následujících způsobů dopravy:

a. kurýrní služba (spediční služba).

3. Cena dopravy je uvedena při objednávání zboží.

4. Prodávající je oprávněn dodat zboží nebo službu před dohodnutým datem dodání.

5. Místem dodání zboží nebo služeb je místo dohodnuté v kupní smlouvě.

6. Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu nebo poskytnout službu kupujícímu, pokud prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo využívat službu v místě plnění a včas na to kupujícího upozorní.

7. Pokud prodávající splnil svou povinnost dodat zboží nebo službu v souladu s tímto článkem obchodních podmínek, je kupující povinen převzít veškeré zboží nebo službu osobně a potvrdit převzetí zboží podpisem dokladu o převzetí.

8. Pokud kupující nemůže tyto povinnosti splnit osobně, je povinen:

a) informovat o této skutečnosti prodávajícího,
b) dohodnout s prodávajícím náhradní termín dodání zboží nebo určit náhradní osobu, která zboží převezme jménem a na účet kupujícího.

9. Kupující se zavazuje zkontrolovat neporušenost obalu Zboží před převzetím Zboží a potvrdit převzetí Zboží podpisem na potvrzení o převzetí Zboží.

10. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít/odmítnout, pokud zjistí, že:

a) obal zboží je vážně poškozen a lze předpokládat, že byl poškozen i vnitřní obsah, nebo,

b) zboží není kompletní nebo,

c) zboží, ačkoli je zabaleno, zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy, pokud v protokolu o převzetí uvede důvody odmítnutí.
Kupující je rovněž povinen neprodleně informovat prodávajícího elektronickou zprávou na adresu pro vyřizování objednávek.

11. Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží nebo služeb způsobené tím, že kupující uvedl nesprávnou adresu. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží a jeho obal a při převzetí zboží od dopravce potvrdit převzetí zboží podpisem na dokladu o převzetí zboží. Zjistí-li kupující, že zboží nebo obal zboží jsou mechanicky poškozeny, je povinen to oznámit dopravci a zkontrolovat stav zboží za jeho přítomnosti. Zjistí-li kupující při převzetí zboží jeho poškození, je povinen neprodleně po převzetí zboží sepsat záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (záznam o poškození), jehož správnost potvrdí dopravce. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splnila všechny podmínky a požadavky a že na případné pozdější reklamace týkající se poškození obalu zásilky nelze brát zřetel.

12. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží řádně doručené dopravcem nebo pokud kupující nepřevezme zboží uložené na odběrném místě (v případě osobního odběru), má prodávající právo na náhradu vzniklé škody (např. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s dodáním zboží).

13. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem dodání.

14. Faktura (daňový doklad) bude kupujícímu doručena v elektronické podobě.

VII. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného dodáním zboží.

VIII. Reklamační řízení (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

1. Záruční doba (minimální doba spotřeby) zboží je uvedena na obalu zboží. V ostatních případech platí obecná záruční doba 24 měsíců od data převzetí zboží. Faktura za zboží nebo pokladní doklad slouží zároveň jako záruční list.

2. Kupující je povinen neprodleně po obdržení objednávky zkontrolovat dodané zboží, zejména zda bylo dodáno kompletní a nepoškozené, a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

3. Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, pokud byly vady způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nebyly způsobeny prodávajícím, zejména :

a) ztráta stvrzenky nebo faktury umožňující určit oprávněnost nároků z vad,

b) uplynutí záruční doby zboží,

c) mechanické poškození zboží,

d) poškození zboží během přepravy vlastním dopravním prostředkem zákazníka,

(e) používání zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z hlediska vlhkosti, chemických a mechanických vlivů,

(f) nesprávné zacházení se zbožím, jeho provoz nebo zanedbání péče o něj,

g) poškození zboží nadměrným zatížením nebo použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice,

h) poškození zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi.

4. Spotřebitel může uplatnit reklamaci poštou zasláním reklamovaného zboží na korespondenční adresu prodávajícího.

5. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, je povinen určit i způsob vyřízení reklamace:

a) okamžitě,

b) ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání stížnosti,

c) v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu zboží nebo služeb, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení stížnosti se stížnost vyřizuje :

(a) okamžitě,

(b) v odůvodněných případech může být stížnost vyřízena později;

(c) vyřízení stížnosti však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání stížnosti.

Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo si nechat zboží vyměnit za nové.

6. Prodávající je povinen poskytnout orgánu dozoru kopii potvrzení o přijetí stížnosti, důvody, pro které nelze rozhodnout o způsobu vyřízení stížnosti ihned a pro které nelze stížnost vyřídit ihned po stanovení způsobu vyřízení stížnosti, zaslání nebo výsledky odborného posouzení a kopii dokladu o vyřízení stížnosti.

7. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, doručí prodávající spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, doručí je bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8. Prodávající je povinen vystavit písemný doklad o reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9. Práva z odpovědnosti za záruční vady zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

10. Pokud je závada odstranitelná a nedojde k jiné dohodě, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

a) Prodávající odstraní vadu bez zbytečného odkladu,
b) prodávající vymění vadné zboží za nové.

11. Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva náleží kupujícímu, pokud se jedná o vady odstranitelné, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Reklamaci může vyřídit prodávající:

a) nahrazením zboží jiným funkčním zbožím stejných nebo lepších technických parametrů,
b) v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné zboží, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

12. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na popis vady uvedený kupujícím.

13. Reklamace se vyřizují výhradně v sídle prodávajícího.

14. Reklamace musí být podána písemně (poštou, kurýrem), e-mailem nebo online (vyplněním a odesláním reklamačního formuláře). Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme, aby kupující spolu s reklamací zaslal fotodokumentaci reklamované vady zboží, je-li to vzhledem k vadě nutné.

15. V případě, že má být Zboží zasláno Prodávajícímu, je Kupující povinen zajistit, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně chrání a splňuje požadavky na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého zboží se doporučuje označit zásilku příslušnými symboly.

16. Pokud je reklamované zboží doručováno poštou nebo kurýrem, prodávající převezme zboží, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, stvrzenku, obal), rozhodující pro běh reklamační lhůty je datum převzetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

17. Náklady spojené s řízením o stížnosti:

a) v případě oprávněné reklamace zboží nese veškeré náklady s ní spojené prodávající,
b) v případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat náhradu všech nákladů, které mu v souvislosti s ní prokazatelně vznikly, v souladu s platnými právními předpisy.

18. Na dárky se zbožím nelze uplatnit reklamaci.

19. Reklamace škod na zboží způsobených dopravcem musí být v těchto případech uplatněny přímo u zaměstnance dopravce. Poškozené zboží kupující od dopravce nepřevezme a poškození zboží vyznačí v potvrzení o převzetí zboží.

20. Reklamace mechanického poškození zboží způsobeného přepravou, jejíž přijetí potvrdil kupující zaměstnanci dopravce, nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a kupujícímu nebude poskytnuta výhoda z takové reklamace.

21. Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

22. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

23. Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni využít k řešení svých sporů platformu pro řešení sporů online (dále jen “RSO”), a to v jazyce, který si sami zvolí. Kupující-spotřebitel může pro alternativní řešení sporů využít platformu RSO, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Při podávání stížnosti na platformu RSO vyplní kupující-spotřebitel elektronický formulář stížnosti. Předložené informace musí být dostatečné k identifikaci příslušného subjektu online alternativního řešení sporů. Kupující-spotřebitel může ke své stížnosti přiložit dokumenty.

24. Body 1, 4-11, 17, 21-23 tohoto článku obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. nevztahují se na případy, kdy je kupujícím podnikatel. Je-li kupující podnikatelem, je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží, avšak na nároky kupujícího z vad zboží se vztahují ustanovení Obchodního zákoníku Slovenské republiky o kupní smlouvě.

25. V případě výskytu vad dodaných softwarových produktů je kupující oprávněn nahlásit vady na e-mailovou adresu prodávajícího info@uartik.cz. Prodávající si vyhrazuje 30 dní na případnou odpověď.

IX. Dárkový poukaz

1. Dárkový poukaz v hodnotě uvedené na titulní straně lze uplatnit pouze při nákupu produktů v internetovém obchodě www.uart.sk.

2. Po zakoupení bude dárkový poukaz zaslán na adresu uvedenou kupujícím.

3. Dárkový poukaz nelze použít opakovaně.

4. Dárkový poukaz je platný až jeden rok od data nákupu. O prodloužení platnosti voucheru lze písemně požádat jeden měsíc před koncem platnosti (maximální prodloužení je 1 měsíc).

5. Dárkový poukaz je přenosný. Jeho použití není vázáno na osobu, která dárkový poukaz zakoupila.

6. Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovostní platbu v uvedené výši.

7. Prodávající nevrací rozdíl vzniklý v případě, že částka poukazu je vyšší než kupní cena zboží nebo zboží zakoupeného v souhrnu.

8. Pokud je kupní cena zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je kupující povinen uhradit rozdíl jedním ze způsobů úhrady kupní ceny.

9. Po obdržení dárkového poukazu přebírá kupující odpovědnost za jeho stav a použití. Dárkový poukaz může kupující vrátit do 7 dnů od jeho obdržení.

X.Specifické podmínky pro vytvoření obrazu z fotografie

1. Po obdržení objednávky kupujícího na vytvoření obrazu z individuálně zaslané fotografie je fotografie individuálně posouzena z hlediska její kvality pro další použití.

2. Jednotlivě zaslaná fotografie musí mít rozlišení alespoň 3 Mpx, aby ji bylo možné plně využít pro účely vytvoření snímku.

3. Po vyhodnocení předložené fotografie prodávající kontaktuje kupujícího s návrhem tisku.

4. Jakmile je návrh tisku schválen kupujícím, není již možné následně zasahovat do úprav fotografie nebo jinak měnit fotografii, která byla schválena kupujícím.

5. V tomto případě není kupující oprávněn reklamovat vady snímku, které mají původ ve vlastnostech fotografie po jejím schválení kupujícím.

6. Minimální rozlišení v pixelech:
20 x 20 cm – 600 x 600 pix.
30 x 30 cm – 900 x 900 pix.
40 x 40 cm – 1200 x 1200 pix.
50 x 50 cm – 1400 x 1400 pix.
60 x 60 cm – 1700 x 1700 pix.
70 x 70 cm – 2000 x 2000 pix
80 x 80 cm – 2300 x 2300 pix.
90 x 90 cm – 2600 x 2600 pix.
100 x 100 cm – 2900 x 2900 pix.
30 x 20 cm – 900 x 600 pix.
40 x 30 cm – 1200 x 900 pix.
50 x 40 cm – 1400 x 1200 pix.
60 x 40 cm – 1700 x 1100 pix.
70 x 50 cm – 2150 x 1400 pix.
80 x 60 cm – 2300 x 1700 pix.
90 x 60 cm – 2600 x 1700 pix.
100 x 70 cm – 3000 x 2050 pix.
120 x 80 cm – 3600 x 2300 pix.
150 x 100 cm – 3900 x 3000 pix.
150 x 120 cm – 3900 x 3600pix.
50 x 20 cm – 1400 x 600 pix.
80 x 30 cm – 2300 x 900 pix.
100 x 40 cm – 3000 x 1200 pix.
120 x 50 cm – 3600 x 1400 pix.
150 x 60 cm – 3900 x 1700 pix.

7. BMP, JPG a další běžné formáty.

8. V případě zasílání souborů větších než 10 MB je kupující povinen zaslat je prodávajícímu prostřednictvím služby úschovy.

9. Maximální rozměry obrázku závisí na formátu fotografie.

10. Maximální šířka plátna, na které lze umístit obraz z fotografie, je 150 cm.

XI.Zásady ochrany osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího (zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail), případně svých zaměstnanců, nebo jiných osob jimi pověřených k jednání v souvislosti s kupní smlouvou, neboť zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, před uzavřením této kupní smlouvy pro zodpovězení dotazů kupujícího souvisejících s předmětem koupě a pro splnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, případně je jejich zpracování v oprávněném zájmu prodávajícího. V případě jejich neposkytnutí by nebylo možné kupní smlouvu řádně splnit. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k řádnému plnění smlouvy a po dobu 3 let od splnění předmětu smluvního vztahu.

2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány také za účelem zasílání marketingových informací e-mailem na základě právního základu oprávněného zájmu prodávajícího na propagaci a informování kupujícího o nových službách, produktech nebo jejich vylepšeních. Za tímto účelem budou osobní údaje uchovávány po dobu jednoho roku od splnění předmětu smluvního vztahu.

3. Kupující odpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinen tuto změnu neprodleně oznámit prodávajícímu.

4. V případě, že poskytnuté osobní údaje jsou neaktuální, po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, splnění účelu nebo uplynutí doby nezbytné pro zpracování osobních údajů, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jakýchkoli právních důvodů, budou uložené osobní údaje vymazány.

5. Za předpokladu, že budou splněny požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nebo zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů má kupující jako subjekt údajů (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, (vi) právo na přenositelnost údajů, (vii) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud máte podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy. Výše uvedená práva subjektu údajů jsou dále specifikována v článcích 12 až 22 GDPR.

6. Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu prodávajícího, má právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování a prodávající nesmí tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty také dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, zejména dopravci, poskytovateli marketingových služeb, poskytovateli IT služeb.

XII.Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Povinnost oznámit změnu obchodních podmínek se považuje za splněnou jejím zveřejněním na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

2. Kupující není oprávněn postoupit svou pohledávku za prodávajícím vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího.

3. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem Slovenské republiky.

4. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb. č. 128/2002 Sb. č. 284/2002 Sb., zákon č. 250/2007 Sb. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky. Je-li kupující podnikatelem, použijí se na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ustanovení obchodního zákoníku.

5. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení Podmínek nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení Podmínek, pokud je takové ustanovení oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Podmínek.

6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 16.11.2022 a nahrazují předchozí verze těchto podmínek.

DODACÍ LHŮTA: 1 - 3 PRACOVNÍ DNY

Hádam je ti celkom jasné, že ti želám všetko krásne, veľa zdravia, šťastíčka, sladké bozky na líčka.

Tieto krásne ruže patria dnes Vám, nech každý lupienok blahoželá Vám.

Posielam Ti, zlatko, kvetinky, pretože práve dnes máš narodeninky. Všetko najlepšie!

S červenou ružičkou, prichádzam Ti priať, zdravie šťastie a lásku zaželať. Nech sú ďalšie Tvoje chvíle tu na svete vždy len milé. Zo srdca Ti prajem len, aby sa Ti splnil každý sen.

Kyticu ruží v tento deň, darujem Tebe zo srdca len.

Kyticu ruží v tento krásny deň, darujem Tebe zo srdca len. A už iba jedno prianie v srdci mám: Všetko najlepšie k narodeninám.

Nech ruže na cestu sypú sa Ti, nech každá túžba splní sa Ti. Nech Tvoje srdce nepocíti klam, to Ti prajem k Tvojim narodeninám.

Si moja ruža, si môj sen, si moja noc i môj deň. Si moja radosť, si môj smiech, v zime slnko a v lete sneh.

Posielam Ti nežné slová, krátku báseň láska moja. Posielam Ti sladký bozk, pýtaj viac ak nemáš dosť. Posielam Ti modré z neba, z hĺbky srdca len pre Teba.

S kvetinami v ruke sa ponáhľam k Tebe, lebo dnes už rok patríme my dvaja k sebe.