VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace, které nám poskytnete při objednávce prostřednictvím webových stránek www.uartik.cz, slouží výhradně pro účely poskytnutí konkrétní služby a nejsou předávány třetím stranám. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním informačního e-mailu – newsletteru na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě zrušení zasílání newsletteru nám napište na info@uartik.cz.

Pro obchodní vztahy mezi kupujícím a společností UARTIK, s. r. o., Jenisejská 45a, Košice, Slovensko, IČO: 53938844, DIČ: 2121541026 platí všeobecné obchodní podmínky. Odpovědnou osobou za provoz je Roman Sulla (info@uartik.cz / 0944205874).

Kontaktovat nás můžete buď e-mailem info@uartik.cz, nebo telefonicky na mobilním čísle 0944205874 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.

Prodávající je zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, vložka č. 52115/V.

I.OBJEDNÁVKA

1. Kupující objednává zboží prodávajícího prostřednictvím obchodního systému prodávajícího na adrese www.uartik.cz písemně prostřednictvím e-shopu nebo e-mailem či telefonicky. Takto vydaný příkaz je považován za závazný a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se považuje za smlouvu uzavřenou na dálku.

2. U každé objednávky musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikatel také IČ, DIČ, IČ DPH, fakturační adresu), název zboží a počet kusů, přidat fotografii (pokud je to nutné), zvolit způsob dopravy a způsob platby. Objednávka přes e-shop tyto podmínky splňuje automaticky.

3. Jakmile je objednávka přijata, je zaregistrována v systému prodávajícího a tímto okamžikem vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovních dnech) prodávající kontaktuje kupujícího e-mailem a potvrdí přijetí objednávky. Od tohoto data je objednávka pro kupujícího závazná.

4. Spotřebitel má právo zrušit objednávku bez poplatku od obdržení e-mailu o přijetí objednávky prodávajícím až do zahájení kreslení náčrtu umělcem. Objednávku lze zrušit výhradně písemně, a to e-mailem. Potvrzení o odstoupení od smlouvy sdělí prodávající kupujícímu rovněž výhradně písemně. Písemná forma je vyžadována z důvodu doložení odstoupení od smlouvy pro prodávajícího a pozastavení zpracování objednávky.

5. Právo na zrušení objednávky je vyloučeno vzhledem k tomu, že fotografie a fotoprodukty jsou zhotoveny podle požadavků zákazníka a byly upraveny výhradně pro jeho osobní potřebu. Změny a zrušení objednávek, které již byly přijaty ke zpracování, nemůže výrobce HS provést. Objednávka odeslaná ke zpracování je již závazná.

II.OCHRANA ÚDAJŮ, BEZPEČNOST ÚDAJŮ

1. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat pouze prodávající nebo jím určený zpracovatel. Třetím stranám bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnými právními předpisy (zejména v rámci správního nebo trestního řízení, ochrany práv spotřebitelů, v případě doručování zboží Slovenskou poštou). Pokud je zboží doručováno kurýrní společností, budou vaše osobní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail) poskytnuty dopravci, kterého si kupující zvolil.

2. Za účelem rychlého a efektivního fungování objednávek a dodávek zboží zpracovává dodavatel osobní údaje kupujících, které uvedli v objednávce. Dodavatel shromážděné osobní údaje nezveřejní, nezpřístupní ani neposkytne třetím stranám a ochrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Podáním objednávky kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu § 7 zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, prodávající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy dodavatelem. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. Zákazník má právo odvolat svůj souhlas písemně na adresu sídla prodávajícího a dále práva dle § 20 zákona č. 428/2002 Sb., tj. zejména právo na informace o stavu zpracování jeho osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování, právo vznést námitku proti použití jeho osobních údajů pro marketingové účely na základě bezplatné písemné žádosti.

3. Tyto údaje budou podléhat zákonu o ochraně osobních údajů č. 122/2013 Sb. budou použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží, důvěryhodných partnerů pro poskytování služby a produktu (v rámci fotografie) pro vyřízení objednávky apod.).

4. Zákazník si je vědom a souhlasí s tím, že osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky /objednávky/ i pro archivaci jsou uloženy na nosičích dat. Výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováním a používáním osobních údajů. Toto zpracování probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uartik.cz zachází se všemi údaji důvěrně. Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Uartik.cz při zadání zakázky předpokládá, že zákazník zálohuje své záznamy i v době po předání díla. Uartik.cz nezálohuje data poskytnutá Zákazníkem. Obrazová data zaslaná zákazníkem budou vymazána.

5. Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely webových stránek www.uartik.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nepovinné a bez následků s tím, že údaje mohou být zpracovávány pro účely zásilkového marketingu v rámci našich webových stránek www.uartik.cz po neomezenou dobu.

6. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) týkající se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího prostřednictvím samostatného dokumentu “Podmínky ochrany osobních údajů”.

7. Prodávající zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

III.AUTORSKÉ PRÁVO, TRESTNÍ PRÁVO

Za obsah přenášených obrazových souborů odpovídá výhradně zákazník. U všech děl přenášených na webové stránky www.uartik.cz, jakož i u archivace obrazových dat se předpokládá, že zákazník vlastní potřebná autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva. Důsledky porušení těchto práv nese výhradně zákazník.

Současně s uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že obsah přenášených obrazových souborů neporušuje trestní právo, zejména předpisy proti šíření dětské pornografie. Pokud se uartik.cz dozví o porušení tohoto prohlášení, neprodleně informuje příslušné orgány činné v trestním řízení.

IV. MARKETING

1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou být založeny na:

a. zobrazování marketingového obsahu, který neodpovídá preferencím uživatele (kontextová reklama);

b. zobrazování marketingového obsahu, který odpovídá zájmům uživatele (behaviorální reklama);

c. zasílání e-mailových a SMS/MMS upozornění na zajímavé nabídky nebo obsah, které v některých případech obsahují obchodní informace;

d. provádění dalších typů činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickou cestou a telemarketingové činnosti);

2. Za účelem provádění marketingových aktivit správce v některých případech používá profilování. To znamená, že díky automatizovanému zpracování údajů správce provádí vyhodnocení vybraných faktorů týkajících se fyzických osob za účelem analýzy jejich chování nebo vytvoření prognózy do budoucna.

3. KONTEXTOVÁ REKLAMA

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pro marketingové účely v souvislosti se směrováním kontextové reklamy (tj. reklamy, která neodpovídá preferencím Uživatele) na Uživatele. Zpracování osobních údajů pak probíhá v souvislosti se sledováním oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

Správce a jeho důvěryhodní partneři zpracovávají osobní údaje Uživatelů, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti s cílením behaviorální reklamy (tj. reklamy, která odpovídá preferencím Uživatele) na Uživatele.

5. NEWSLETTER

Správce poskytuje službu zasílání novinek podle pravidel stanovených v obchodních podmínkách osobám, které za tímto účelem poskytly svou e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů je nutné pro účely poskytování služby zasílání newsletteru a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost zasílání.

6. ZPRACOVÁVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE:

a. Pro účely poskytování služby zasílání newsletteru, která zahrnuje zasílání marketingového obsahu – právním základem pro zpracování je souhlas uživatele s jeho zasíláním (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

b. pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to prostřednictvím analýzy činnosti uživatele na službě za účelem zlepšení používaných funkcí;

c. za účelem případného zjištění a sledování nároků nebo obrany proti nim – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Uživatel může příjem newsletteru kdykoli zrušit. Zákaznický servis může kontaktovat telefonicky na čísle +(421) 944 205 874 nebo e-mailem na adrese info@uartik.cz . Odhlášení odběru může uživatel provést také kliknutím na tlačítko “Odhlásit se z odběru” přímo v obdržené zprávě o newsletteru a provedením příslušných nastavení v účtu zákazníka.

7. PŘÍMÝ MARKETING

Osobní údaje Uživatele může Správce použít také k tomu, aby na něj směřoval marketingový obsah prostřednictvím různých kanálů, tj. prostřednictvím e-mailu nebo MMS/SMS. Tyto činnosti provádí správce pouze v případě, že k tomu uživatel udělil souhlas, který může kdykoli odvolat.

V. SOCIÁLNÍ PORTÁLY

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují profily správce na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu, mimo jiné za účelem informování uživatelů o činnosti správce a propagace různých typů akcí, služeb a produktů, jakož i za účelem komunikace s uživateli prostřednictvím funkcí dostupných na sociálních sítích. Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem pro tento účel je jeho oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) na propagaci vlastní značky a budování a udržování komunity spojené se značkou.

VI. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

1. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se instalují na zařízení uživatele, který si prohlíží službu. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání služby – např. tím, že si pamatují návštěvy uživatele na službě a činnosti, které uživatel provádí. Jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele (počítač,  smartphone, tablet atd.). Uložením těchto souborů v zařízení je mimo jiné možné zapamatovat si přihlašovací údaje, takže uživatel nemusí pokaždé zapisovat přihlašovací jméno a heslo. Tyto soubory si pamatují zboží přidané do košíku nebo přizpůsobují obsah stránky zájmům uživatele. Díky souborům cookie je možné shromažďovat statistické údaje o službě, což nám umožňuje rozvíjet službu podle preferencí našich zákazníků.

2. Pokud uživatel nesouhlasí s ukládáním souborů cookie na svém zařízení, měl by za tímto účelem správně nakonfigurovat nastavení prohlížeče nebo po každém použití služby uložené soubory cookie z paměti prohlížeče odstranit. Je třeba mít na paměti, že použití omezení ukládání souborů cookie může omezit nebo znemožnit používání služby.

3. Pro udělení souhlasu s ukládáním souborů cookie je nutné udělit souhlas viditelně v dolní části stránky.

4. V rámci služby jsou shromažďovány geolokační informace, tj. správce ověřuje, z jaké lokality (kontinent, země, okres a město) uživatel objednává.
“SERVICE” COOKIES

5. Kupující souhlasí se zasíláním informací týkajících se zboží, služeb nebo podnikání prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající splní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu článku 13 GDPR týkající se zpracování osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím samostatného dokumentu.

6. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookie na svém počítači. V případě, že nákup na webových stránkách může být uskutečněn a závazky prodávajícího z kupní smlouvy mohou být splněny bez ukládání souborů cookie na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

7. Správce používá tzv. servisní cookies zejména za účelem poskytování elektronicky poskytovaných služeb uživateli a zlepšování kvality těchto služeb. V této souvislosti správce a další subjekty, které jeho jménem poskytují analytické a statistické služby, používají soubory cookie, ukládají informace nebo přistupují k informacím, které již byly uloženy v koncovém telekomunikačním zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Mezi soubory cookie používané k tomuto účelu patří:

a. soubory cookie s údaji zadanými uživatelem (identifikátor relace) po dobu trvání relace (soubory cookie zadané uživatelem);

b. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření po dobu trvání relace (ověřovací soubory cookie);

c. bezpečnostní soubory cookie, např. používané pro detekci zneužití autentizace (bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele);

d. soubory cookie relace soubory cookie multimediálního přehrávače (např. soubory cookie přehrávače flash), a to po dobu trvání relace (např. soubory cookie relace multimediálního přehrávače);

e. trvalé soubory cookie, které se používají k personalizaci uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní),

f. soubory cookie, které slouží k monitorování pohybu na webových stránkách, tj. analytické údaje, včetně souborů cookie služby Google Analytics (jedná se o soubory používané společností Google k analýze toho, jak uživatel používá službu, k vytváření statistik a zpráv o fungování služby. Společnost Google nepoužívá shromážděné údaje k identifikaci uživatele, ani tyto informace nespojuje za účelem umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a pravidlech shromažďování údajů v souvislosti se službou naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

8. “MARKETINGOVÉ SOUBORY COOKIE”

Správce a jeho důvěryhodní partneři používají soubory cookie také pro marketingové účely, včetně cílení behaviorální reklamy na uživatele. Za tímto účelem správce a jeho důvěryhodní partneři ukládají nebo přistupují k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Použití souborů cookie a osobních údajů shromážděných jejich prostřednictvím pro marketingové účely, zejména pro propagaci služeb a zboží třetích stran, vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na splnění nároku na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

VII. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Doba zpracování údajů správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Obecně platí, že údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby nebo vyřízení objednávky, dokud:

a. Dokončení plnění smlouvy,

b. odvolání uděleného souhlasu, pokud je právním základem pro zpracování údajů souhlas uživatele; nebo

c. uplatnění účinných námitek proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce.

2. Doba zpracování údajů může být vždy prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění a sledování případných nároků nebo obranu proti nim, a po uplynutí této doby pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby zpracování budou údaje nenávratně vymazány a anonymizovány.

VIII.DODACÍ LHŮTY

1. Dodací lhůty se u různých typů produktů liší. Standardní dodací lhůta je zpravidla 5 až 10 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího (platba předem).

2. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem a nejsou k dispozici u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší. Dodací lhůta se může prodloužit také v případě nepředvídaných situací, jako je ztráta nebo poškození zásilky dopravcem, špatné povětrnostní podmínky, skryté vady zjištěné až při balení zásilky atd.

IX.CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVNÍ POPLATKY

1. Cena výrobku je určena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v závislosti na změnách cen výrobců, dovozců atd. Aktuální cena produktu bude vždy sdělena při ověření objednávky.

2. Spotřebitel provede platbu:

(a) bankovním převodem/vkladem na účet prodávajícího.

b) platba kartou – při tomto způsobu platby kupující zaplatí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce předem prostřednictvím platební brány CardPay (Tatra banka).

3. Kupující se zavazuje zaplatit do 7 dnů kupní cenu za zboží v plné výši a v souladu s platebními podmínkami platnými v den odeslání objednávky. V opačném případě bude jeho objednávka zrušena.

4. Způsob dopravy si spotřebitel zvolí sám prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu nebo jinými komunikačními prostředky.

Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

(a) osobní odběr

b) kurýrní službou (spediční službou).

5. Výše nákladů na dopravu bude kupujícímu vždy sdělena při potvrzení objednávky. Případně prodávající doporučí kupujícímu levnější variantu dopravy.

X.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Kupující se zavazuje odebrat zboží na adrese uvedené v objednávce. V případě opětovného zaslání z důvodu nepřevzetí zásilky hradí náklady na dopravu kupující.

2. Při převzetí výrobku je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a úplnost zásilky. Je-li zásilka viditelně poškozena a zničena, je spotřebitel povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, aniž by zásilku převzal, a sepsat se spediční společností Zápis o poškození zásilky. Následné reklamace množství a fyzického poškození výrobku nebudou uznány.

3. Kupující nabývá vlastnické právo k výrobkům až po zaplacení celé ceny a dalších peněžních částek sjednaných ve smlouvě o koupi na dálku na účet prodávajícího. Do doby, než vlastnické právo přejde z Prodávajícího na Kupujícího, který má Produkt v držení, má Kupující všechny povinnosti správce a je povinen Produkty a Služby bezpečně skladovat na vlastní náklady a označit je tak, aby byly vždy identifikovatelné jako Produkt Prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění povinností, zejména zaplacení ceny za výrobky a služby, bez ohledu na to, že vlastnictví výrobku a služby dosud nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem převzetí výrobku kupujícím nebo jeho zástupcem.

XI.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytování služeb dle zákona č. 102/2014 §7 odst. 1, a to bez udání důvodu, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti dle výše uvedeného zákona. O odstoupení od smlouvy musí kupující písemně informovat prodávajícího e-mailem.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

3. Po zpracování formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávající kontaktuje kupujícího ohledně podmínek vrácení zboží, jakož i ohledně podmínek vrácení platby za zboží a poštovného, které kupující uhradil při koupi zboží.

4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, zejména pokud se smlouva týká prodeje výrobku vyrobeného podle specifických požadavků kupujícího nebo výrobku určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo výrobku, který vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

(a) výrobek se již nevyrábí nebo se přestal vyrábět.

(b) se změnila cena dodavatele výrobku

(c) cena výrobku byla nesprávná.

XII.VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30 DNŮ

1. Kupující má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Vrácení zboží musí být provedeno písemně na formuláři pro zpracování vráceného zboží.

2. Zboží musí být zasláno na adresu prodávajícího do 30 dnů na náklady a odpovědnost kupujícího. Přepravní náklady na vrácení výrobku hradí kupující.

3. Výrobek nesmí být poškozený, použitý, musí být v původním obalu a spolu s výrobkem musí kupující předat všechny doklady vztahující se k danému výrobku (záruční list, doklad o nabytí atd.), které obdržel při jeho koupi.

4. Výrobek není možné vrátit při dodání. Takto zaslaný výrobek nebude přijat a vrácen.

5. Pokud kupující splní výše uvedené povinnosti, prodávající převezme výrobek zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu cenu zaplacenou za výrobek nebo zálohu, kterou kupující za výrobek zaplatil, a to převodem na bankovní účet kupujícího.

6. Kupující nemůže zboží vrátit, zejména pokud bylo zboží vyrobeno podle zvláštních požadavků kupujícího nebo pokud byl výrobek určen speciálně pro jednoho kupujícího nebo pokud výrobek nelze vrátit vzhledem k jeho vlastnostem.

XIII. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Obecně platí, že pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak, je záruční doba na plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců.

2. Reklamovat lze pouze výrobky zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamovaný výrobek čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně návodů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení výrobku. Reklamace musí být pro vyřízení vráceného zboží nahlášena písemně. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny prodávajícího.

3. Pro urychlení reklamace může kupující zaslat fotografii poškozeného zboží na e-mailovou adresu prodávajícího info@uartik.cz. Fotografie by měla být pořízena tak, aby byla reklamovaná vada co nejzřetelněji vidět.

4. Nárok na záruku zaniká, pokud byla vada způsobena mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou opravou nebo výměnou součásti výrobku, nedodržením příslušných norem ze strany kupujícího nebo osoby, která kupujícímu opravila nebo vyměnila součásti výrobku, nebo pokud do výrobku zasáhla jiná než oprávněná osoba. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí a nesprávným zacházením.

5. Pokud kupující obdržel výrobek, který si neobjednal, zašle jako podklad pro reklamaci fotografii celého dodaného výrobku a jeho kód, který je uveden na krabici, v níž byl výrobek dodán. Fotografii nám pak zašlete na adresu info@uartik.cz.

6. Pokud kupující obdržel výrobek, který je viditelně poškozený, tj. je poškozena i krabice, ve které vám byl výrobek doručen, na reklamaci se nevztahuje (toto upozornění je uvedeno i na krabici, ve které vám bude výrobek doručen, takto poškozený balíček od kurýra nepřebírejte!).

7. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví negativně nebo neodpoví vůbec do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, má spotřebitel právo podat návrh na alternativní řešení sporu (dále jen “ARS”). ARS lze řešit pouze spory ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory související s touto smlouvou, s výjimkou sporů podle § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Sb. a spory, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává subjektu alternativního řešení sporů podle § 3 výše uvedeného zákona, a to prostřednictvím určené platformy nebo formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 výše uvedeného zákona. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporů, a to až do výše 5 EUR včetně DPH. Je-li k ARS příslušných více subjektů, má spotřebitel právo si vybrat, kterému z nich návrh předloží. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na obecný nebo rozhodčí soud, který je příslušný pro danou věc a místo.

Platforma ARS je k dispozici na těchto internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

8. Orgánem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, kterou lze kontaktovat také na adrese https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

XIV. DÁRKOVÝ POUKAZ

1. Dárkový poukaz v hodnotě uvedené na titulní straně lze uplatnit pouze při nákupu produktů v internetovém obchodě www.uartik.cz.

2. Po zakoupení bude dárkový poukaz zaslán na adresu uvedenou kupujícím.

3. Dárkový poukaz nelze použít opakovaně.

4. Dárkový poukaz je platný až jeden rok od data nákupu. O prodloužení platnosti voucheru lze písemně požádat jeden měsíc před koncem platnosti (maximální prodloužení je 1 měsíc).

5. Dárkový poukaz je přenosný. Jeho použití není vázáno na osobu, která dárkový poukaz zakoupila.

6. Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovostní platbu v uvedené výši.

7. Rozdíl, který by vznikl, kdyby byla částka poukazu vyšší než kupní cena výrobku (výrobků), nevracíme.

8. Pokud by vznikl rozdíl, který by byl nižší než kupní cena výrobku (výrobků), je třeba tento rozdíl dorovnat, a to buď platbou předem na účet.

9. Po obdržení dárkového poukazu přebírá kupující odpovědnost za jeho stav a použití. Dárkový poukaz může kupující vrátit do 7 dnů od jeho obdržení.

XV.PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ OBRAZU Z FOTOGRAFIE

1. Tisk obrázků podle vašich představ je pečlivý proces, kterému se věnují naši grafici. Po obdržení objednávky individuálně posoudíme vaši fotografii, která by měla mít rozlišení alespoň 3 Mpx, aby na plátně vypadala co nejlépe. Po důkladném posouzení vhodnosti kvality našimi grafiky vás budeme kontaktovat spolu s návrhem tisku, který se budeme snažit upravit k vaší spokojenosti. Po konečném schválení odešleme fotografii závazně do tiskárny. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální výrobu na míru, nemůžeme po vašem souhlasu dále zasahovat do úprav nebo jinak měnit fotografie. V případě nespokojenosti lze reklamovat pouze snímky, u nichž byly zjištěny výrobní vady. Po vašem schválení již nemůžeme ovlivnit další zjištění týkající se vlastností fotografie.

1. Minimální rozlišení v pixelech:

20 x 20 cm – 600 x 600 pix.

30 x 30 cm – 900 x 900 pix.

40 x 40 cm – 1200 x 1200 pix.

50 x 50 cm – 1400 x 1400 pix.

60 x 60 cm – 1700 x 1700 pix.

70 x 70 cm – 2000 x 2000 pix

80 x 80 cm – 2300 x 2300 pix.

90 x 90 cm – 2600 x 2600 pix.

100 x 100 cm – 2900 x 2900 pix.

30 x 20 cm – 900 x 600 pix.

40 x 30 cm – 1200 x 900 pix.

50 x 40 cm – 1400 x 1200 pix.

60 x 40 cm – 1700 x 1100 pix.

70 x 50 cm – 2150 x 1400 pix.

80 x 60 cm – 2300 x 1700 pix.

90 x 60 cm – 2600 x 1700 pix.

100 x 70 cm – 3000 x 2050 pix.

120 x 80 cm – 3600 x 2300 pix.

150 x 100 cm – 3900 x 3000 pix.

150 x 120 cm – 3900 x 3600pix.

50 x 20 cm – 1400 x 600 pix.

80 x 30 cm – 2300 x 900 pix.

100 x 40 cm – 3000 x 1200 pix.

120 x 50 cm – 3600 x 1400 pix.

150 x 60 cm – 3900 x 1700 pix.

2. Přijímáme fotografie ve formátech BMP, JPG a dalších běžných formátech. Soubory o velikosti až 10 MG pro větší fotografie je třeba použít službu ukládání. Maximální velikost závisí na formátu fotografie. Maximální šířka plátna je 150 cm.

XVI.SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ

Podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679:

Jako zákazníci a subjekty údajů tímto udělujeme dodavateli jako správci souhlas se zpracováním naší podobizny (fotografií) za účelem:
– zveřejnění fotografie na internetových stránkách dodavatele www.uartik.cz/.
– zveřejňování fotografií na sociálních sítích Facebook, Instagram s cílem prezentovat kvalitu práce dodavatele veřejnosti.

Fotografie jako osobní údaje zákazníků uchovává dodavatel po dobu pěti let. Po uplynutí této doby budou fotografie smazány.
Poskytnutí fotografií a souhlas zákazníků s jejich zveřejněním je dobrovolné. Zákazníci mohou svůj souhlas kdykoli odvolat, a to doručením písemného odvolání souhlasu dodavateli. Odvolání souhlasu je účinné dnem doručení.

Na základě písemné žádosti nebo osobně u dodavatele mají zákazníci právo:
– požadovat přístup ke svým fotografiím a opravit, vymazat nebo omezit zpracování těchto osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování své fotografie,
– podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

Zákazníci prohlašují, že poskytnuté fotografie jsou pravdivé, aktuální a byly poskytnuty svobodně, bez nátlaku a souhlasí s jejich použitím pro účely definované v bodě XVI.1.

XVII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající má právo v závislosti na povaze objednaných výrobků vyzvat kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru výrobku (to platí zejména pro finančně náročnější výrobky nebo výrobky náročnější na objem či hmotnost). V těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje kupujícího. Kupující má právo zrušit objednávku za takto upravené ceny.

3. Kupující prohlašuje, že se před dokončením nebo oznámením objednávky seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

4. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení smlouvy prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo jakoukoli jinou nepřímou nebo následnou ztrátu způsobenou nedbalostí, porušením smlouvy nebo jinak.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úpravy poctivých obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že některá ustanovení těchto podmínek budou příslušnými orgány Slovenské republiky shledána jako neplatná nebo nevymahatelná, ať už vcelku nebo zčásti, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbývajících částí příslušného ustanovení tím není dotčena.

6. Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčena.
7. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními obchodního nebo občanského zákoníku.

V Košicích, dne 16.03.2022

Hádam je ti celkom jasné, že ti želám všetko krásne, veľa zdravia, šťastíčka, sladké bozky na líčka.

Tieto krásne ruže patria dnes Vám, nech každý lupienok blahoželá Vám.

Posielam Ti, zlatko, kvetinky, pretože práve dnes máš narodeninky. Všetko najlepšie!

S červenou ružičkou, prichádzam Ti priať, zdravie šťastie a lásku zaželať. Nech sú ďalšie Tvoje chvíle tu na svete vždy len milé. Zo srdca Ti prajem len, aby sa Ti splnil každý sen.

Kyticu ruží v tento deň, darujem Tebe zo srdca len.

Kyticu ruží v tento krásny deň, darujem Tebe zo srdca len. A už iba jedno prianie v srdci mám: Všetko najlepšie k narodeninám.

Nech ruže na cestu sypú sa Ti, nech každá túžba splní sa Ti. Nech Tvoje srdce nepocíti klam, to Ti prajem k Tvojim narodeninám.

Si moja ruža, si môj sen, si moja noc i môj deň. Si moja radosť, si môj smiech, v zime slnko a v lete sneh.

Posielam Ti nežné slová, krátku báseň láska moja. Posielam Ti sladký bozk, pýtaj viac ak nemáš dosť. Posielam Ti modré z neba, z hĺbky srdca len pre Teba.

S kvetinami v ruke sa ponáhľam k Tebe, lebo dnes už rok patríme my dvaja k sebe.